Közérdekű adatok

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

---I. Elérhetőségi adatok

1. Hivatalos név: Csorba Győző Könyvtár

2. Székhely: 7622 Pécs, Universitas utca 2/a

3. Postacím: 7622 Pécs, Universitas utca 2/a

4. Telefonszám: +36 72/501-690

5. Faxszám: -

6. Központi elektronikus levélcím: info@csgyk.hu

7. A honlap URL-je: https://csgyk.hu/  

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége: https://csgyk.hu/konyvtaraink 

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: https://csgyk.hu/konyvtaraink 

10. Az ügyfélfogadás rendje: https://www.csgyk.hu/nyitvatartas 

---II. A szervezeti struktúra

1. A szervezeti struktúra ábrája

---III. A szerv vezetői

1. A szerv vezetőjének neve, beosztása, elérhetősége:

Miszler Tamás, igazgató

+36 72 501-690/28003

miszler.tamas@csgyk.hu 

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége: 

https://csgyk.hu/munkatarsaink

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

Nincsenek felügyelt költségvetési szervek.

1.3 Gazdálkodó szervezetek

Nincsenek a szervezet tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervek.

1.4 Közalapítványok

Nincsenek a szerv által alapított közalapítványok.

1.5 Lapok

---I. Lapok

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve:

Könyvtári HírZengő

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége:

Csorba Győző Könyvtár

7622 Pécs, Universitas u. 2/A.

+36 72/501-690

http://www.csgyk.hu

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve:

Mizerák Andrea 

mizerak.andrea@csgyk.hu

+36 72/501-500/28014

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

---I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes szerve, fenntartó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. +36 (72) 533 800 https://pecs.hu/ 

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes szervének ügyfélszolgálati elérhetősége: https://pecs.hu/kapcsolat/ 

1.7 Költségvetési szervek

Nincsenek alapított költségvetési szervek.

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

---I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

---II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A szerv nem rendelkezik hatáskörrel hatósági ügyek intézésében.

---III. Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

---IV. A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

A Csorba Győző Könyvtár nyilvántartásai

---V. Nyilvános kiadványok

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

---VI. Döntéshozatal, ülések

A szervezet nem testületi szerv.

---VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A szervezet nem döntéshozó szerv.

---VIII. Pályázatok

Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.

---IX. Hirdetmények

Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.

---X. Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:

Közérdekű adatok igénylése e-mailben: titkar@csgyk.hu

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:

Adatvédelmi tisztviselő:
dr. Füzes Barnabás e.v.
nyilvántartási szám: 56678446
Csorba Győző Könyvtár
H-7622 Pécs, Universitas u. 2/a.
adatvedelem@csgyk.hu
+36-72-501-690 / 28002

---XI. Közzétételi listák

Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.

3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

---I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

---II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

---III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

---IV. A működés eredményessége, teljesítmény

---V. Működési statisztika

3.2. Költségvetések, beszámolók

---I. Éves költségvetések

---II.  Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

---III.  A költségvetés végrehajtása

3.3. Költségvetések, beszámolók

---I. A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

2022. évi átlagos statisztikai létszám 86 fő, 2022. évben kifizetett személyi juttatások: 313.962 e Ft.

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

2022. évben a vezetők munkabére, rendszeres juttatásai összesen: 18.252 e Ft

3. Az egyéb, alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2022. évben SZÉP kártya: bruttó 9.166 e Ft

---II. Támogatások

Nem nyújtott az intézmény támogatást.

---III. Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések

---IV. Koncessziók

Nincsenek koncessziók.

---V. Egyéb kifizetések

Nincsenek ilyen kifizetések.

---VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések

Nincs ilyen fejlesztés.

---VII. Közbeszerzés